KURS ASYSTENTA RODZINY


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14 czerwca 2013 r. "Awans" Ośrodek Usług Oświatowych w Lublińcu uzyskał
na mocy decyzji nr 14/2013/Ar zatwierdzenie programu dydaktycznego oraz zgodę Departamentu
Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na organizację kursu
kwalifikacyjnego "Asystent rodziny", którego ukończenie umożliwia zatrudnienie w charakterze
asystenta rodziny w instytucjach takich, jak Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie oraz
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej itp.

O kursie

Kurs "Asystent rodziny" jest kursem kwalifikacyjnym w wymiarze 230 godz. lekcyjnych i kończy się
egzaminem końcowym. Ukończenie kursu i pozytywne zdanie egzaminu oznacza zatem zdobycie
potwierdzonych dyplomem kwalifikacji zawodowych, pozwalających starać się o pracę w charakterze
asystenta rodziny.

Program kursu, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej obejmuje
zagadnienia dotyczące prawa, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz etykę pracy
asystenta rodziny, teoretyczne i praktyczne aspekty jego pracy i elementy nauki o rodzinie.

Dla kandydatów

Zgodnie z art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.,
asystentem rodziny może być osoba, która m. in.:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
jej zawieszona ani ograniczona,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z
zakresu pracy z dziećmi lub rodziną (kurs "Asystent rodziny") i udokumentuje
co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub:

- posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
(kurs "Asystent rodziny"), a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy
z dziećmi lub rodziną.

Kurs nie jest konieczny w wypadku osób będących absolwentami studiów na kierunku pedagogika,
psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna.

Przepisy prawa

Podstawą prawną dla instytucji asystenta rodziny, jej funkcjonowania i szkoleń
są następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny
z dnia 9 grudnia 2011 r.

Zapisy i informacje:

Kurs organizowany będzie na terenie Lublińca jesienią b.r., dokładny termin uruchomienia kursu

uzależniony jest od napływu zgłoszeń. Informacje i wstępne zapisy:

telefonicznie pod nr 34 365 50 08 lub mailowo awans77@o2.pl